Nyereményjáték szabályzat

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
 
 1. A Szabályzat célja, a Szervező
Jelen részvételi- és játékszabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy bemutassa a TOURNAMAXX Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-376794; adószám: 14259111-2-42; a továbbiakban: „Szervező”) által lebonyolítani kívánt Nyereményjátékot, ismertesse annak részletes szabályait, a lebonyolítás módját és rendjét, továbbá, hogy egyértelműen tájékoztassa a Játékosokat és más személyeket a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről.
 1. A nyereményjáték, a szabályzat hatálya, alkalmazandó jog
A Nyereményjáték „Screenshot Game” elnevezéssel, a Szervező által kezelt Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Tournamaxx-Kft-767742643250722/ ; továbbiakban: „Facebook oldal”) kerül meghirdetésre, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően és feltételek szerint (továbbiakban és a fentiekben: „Nyereményjáték”). Szervező kijelenti, hogy mint a Facebook oldal kizárólagos kezelője, az azon megjelenő tartalmak vonatkozásában a Facebook mindenkor hatályos szabályzatainak és irányelveinek megfelelően jár el.
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Nyereményjátékban, vagy annak szervezésében résztvevő személyre a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyertes, továbbá Szervező és Közreműködő esetében a Nyereményjáték időtartamát meghaladóan, az Átadás-átvételig bezárólag, illetve esetleges jogvita esetén, adott esetben azt követően, a jogvita lezárultáig.
Jelen Szabályzat a nyereményjáték szervezésével és rendezésével, illetve a részvétellel kapcsolatos szabályokat részleteiben és összességében kívánja megjeleníteni azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben, illetve az esetleges jogvitákra vonatkozóan a magyar jog az alkalmazandó és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadók.
Szervező a jelen Szabályzat vonatkozásában és a Nyereményjáték szervezése során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
A jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelés tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai parlament és a tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
 1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek, részvételi feltételek, kizárás
A Nyereményjátékban kizárólag olyan, 18. életévüket betöltött cselekvőképes, saját nevében eljáró természetes személy vehet részt, akinek cselekvőképességét a Ptk., vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza és aki a www.facebook.com (továbbiakban és a fentiekben: „Facebook”) közösségi oldalon saját maga által kezelt, saját neve alatt létrehozott profillal (továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkezik, továbbá:
 • a jelen Szabályzat szerinti részvételi feltételeknek megfelel és a Szabályzat 5. pontjában foglaltak szerint jár el;
 
 • a Nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul, hogy Szervező rendelkezésére bocsájtja a Nyereményjátékban történő részvételhez kapcsolódó, a Szabályzatban meghatározott adatait, továbbá hozzájárul ezek Szervező általi kezeléséhez, továbbításához, felhasználáshoz jelen Szabályzat rendelkezései szerint;
 
 • a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatban, vagy egyébként a Facebook által előírt szabályzatokban, így különösen a Facebook adatkezelési szabályzatában (https://www.facebook.com/privacy/explanation) szereplő valamennyi feltételt, és a Nyereményjátékban történő részvétel során ezen feltételeknek eleget tesz, a vonatkozó szabályokat betartja (továbbiakban: „Játékos”, vagy „Játékosok”).
Játékosok az életkorukra, cselekvőképességükre, illetve a saját nevükben történő eljárásra előírt feltételek fennállásáért teljes körű felelősséggel tartoznak, ezen feltételek fennállásának vonatkozásában Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Szervező a Játékosokat – főszabály szerint, jelen Szabályzat keretei között – Facebook profiljuk alapján azonosítja, kivéve, ha jelen Szabályzat ettől eltérően rendelkezik.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Közreműködő és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben meghatározottak szerinti kapcsolt vállalkozásaiknak munkavállalói, illetve a Szervezővel, Közreműködővel (kapcsolt vállalkozásaikkal) bármely, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízási, vállalkozási stb.) álló természetes, illetve jogi személyek, továbbá ilyen jogi személyek és a Szervező, Közreműködő esetében azok vezető tisztségviselői (ügyvezetői, igazgatói, cégvezetői, egyéb cégjegyzésre jogosultjai) és tulajdonosaik, továbbá a fent meghatározott személyek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1-2. pontjában meghatározott hozzátartozói (házastársaik, egyeneságbeli rokonaik, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekeik, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszüleik és testvéreik; továbbá élettársaik, egyeneságbeli rokonaik házastársai, a házastárs egyeneságbeli rokonai és testvére, illetve a testvér házastársa).

Amennyiben a Játékos a Nyereményjátékban jelen Szabályzat, különösen annak 5. pontja szerint részt vesz, ezen magatartásával elismeri, hogy a Szabályzatot teljes egészében megismerte és minden további feltétel, fenntartás és észrevétel nélkül, teljes körűen elfogadta (ráutaló magatartás).
Játékos a fentiek szerinti ráutaló magatartás megvalósításával a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és feltétlen hozzájárulását, beleegyezését adja a rá vonatkozó, a Szabályzat 10. pontja szerinti személyes adatok Szervező és adott esetben Közreműködő általi kezeléséhez, illetve továbbításához.

Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve nem ismeri el kötelezőnek, illetve azokat nem fogadja el, és/vagy a Nyereményjátékban részt venni a továbbiakban nem kíván, és/vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, vagy hozzájárulását vissza kívánja vonni és erre irányuló, Szervezőnek címzett írásos jognyilatkozatot tesz, a Nyereményjátékban a jognyilatkozat hatályosulásától kezdve nem vehet részt. Jelen pont vonatkozásában Szervező az elektronikus levél (e-mail) útján tett jognyilatkozatot is írásos jognyilatkozatnak ismeri el.

Ráutaló magatartással tett, címzett jognyilatkozatként a fentiek tekintetében Szervező kifejezetten elfogadja, ha Játékos az 5. pont szerinti Megfejtését törli (azaz a megtett hozzájárulással egyező magatartást fejt ki a visszavonás tekintetében). A törlést követően újabb Megfejtés jelen Szabályzat szerinti elhelyezése a Nyereményjátékban történő részvételre és az adatkezelésre irányuló ismételt hozzájáruló jognyilatkozatnak tekintendő.

Szervező jogosult arra, hogy a Nyereményjáték lebonyolítása során beérkezett, az 5. pont szerinti bejegyzéshez érkező hozzászólásokat egyenként és összességükben is, illetve a Játékosok közösségi profilját – jelen Szabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – a Nyereményjáték időtartama alatt folyamatosan vizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a Játékosok jelen Szabályzat rendelkezéseit betartják-e a Nyereményjátékban történő részvétel során.

Amennyiben Szervező vonatkozó mérlegelési jogkörében megállapítja, hogy a Játékos a Szabályzat rendelkezéseit nem tartotta be, illetve a Nyereményjátékban bármilyen más okból, Szervező megítélése szerint jogosulatlanul vesz részt, vagy egyébként kizárásra okot adó magatartást tanúsít, Szervező az adott Játékost azonnali hatállyal kizárhatja a jelen, illetve az általa a jövőben szervezett bármilyen más nyereményjátékból, a Nyereményjáték bármely szakaszában, beleértve a Sorsolást és az Átadás-átvételt is. Kizárt Játékos a Nyereményjátékban a kizárásától kezdődően nem vehet részt, Nyertesként a Nyereménytől elesik.

A kizárásról a Játékosokat Szervező külön nem értesíti, a kizárásra került Játékosok a kizárással kapcsolatosan Szervezőnél jogorvoslattal nem élhetnek és a kizárást Szervező nem köteles részükre megindokolni, azzal, hogy kizárásra kizárólag a jelen Szabályzat előírásaival összhangban kerülhet sor.
Kizárást eredményezhet különösen, amennyiben:
 • Játékos a Ptk. szerint értelmezendő jó erkölcsbe ütköző, trágár, erőszakos, vagy egyébként obszcén, bármilyen módon fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas hangvételű, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyéb szempontból megbotránkoztató vagy a jó ízlést sértő tartalmú, illetve politikai, vallási, világnézeti tárgyú utalást tartalmazó hozzászólást helyez el jelen Szabályzat 5. pontja szerinti bejegyzés alatt, vagy egyébként Szervező, illetve Közreműködő oldalán, Szervező, Közreműködő részére bármilyen más úton ilyen tartalmú üzenetet küld, jognyilatkozatot tesz, ilyen tartalmú hozzászólással ellátva osztja meg a bejegyezést akár saját, akár más személy, vagy általa kezelt, illetve egyéb oldal nevében, vagy idővonalán;
 
 • Játékos által elhelyezett hozzászólás (megosztás stb.) a Nyereményjáték és jelen Szabályzat céljával, illetve Szervező, Közreműködő tevékenységével, a Nyereményjáték szellemiségével egyébként nem összeegyeztethető, Szervező, Közreműködő, illetve harmadik személyek jó hírnevét, becsületét, egyéb jogait (különösen: szerzői jogait, üzleti titkait) sérti, vagy egyébként jogsértő;
 
 • Játékos által elhelyezett hozzászólás (megosztás stb.) más oldalra mutató linket, más helyről letöltött tartalmat jelenít meg, illetve reklámot, vagy reklámnak nem minősülő, de reklám jellegű közlést tartalmaz;
 
 • annak gyanúja merül fel, hogy adott Játékos a jelen Szabályzat 5. pontja szerinti hozzászólásában elhelyezett Megfejtést (képernyőképet) rosszhiszeműen manipulálta annak érdekében, hogy nyerési esélyét megnövelje;
 
 • annak gyanúja merül fel, hogy korábban kizárt Játékos más, de általa kezelt Facebook profil létrehozásával, vagy egyébként bármilyen módon, a kizárást megkerülve kíván ismételten részt venni a Nyereményjátékban;
 
 • egy Játékos több, a jelen Szabályzat 5. pontja szerinti Megfejtést tartalmazó hozzászólást helyez el;
 
 • annak gyanúja merül fel, hogy a Játékos nem saját maga által kezelt, vagy más módon megtévesztő, valótlan Facebook-profil útján kíván részt venni a Nyereményjátékban;
 
 • a Játékos egyébként nem felel meg jelen Szabályzat rendelkezéseinek, illetve az általa jelen Szabályzat szerint megadott személyes adatok nem valósak (hiányosak, tévesek stb.). A téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli.
 
A Szervező általi, jogszerű kizárás vonatkozásában a kizárt Játékos a Szervezővel szemben kifogással vagy kártérítési igénnyel nem jogosult élni, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve egyébként a Nyereményjátékban lefolytatására tekintettel tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Közreműködőnek, illetve a Szervezőnek okozott, teljes körűen megtéríteni.
Nyertes jelen pont vonatkozásában kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben kizárásra okot adó cselekményt valósít, vagy valósított meg a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve adott esetben azt követően, illetve – amennyiben ez értelmezhető – a Nyeremény átvételét követően, amely cselekmény a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy akár azt követően jut Szervező tudomására, Szervező a Nyereményt – a vonatkozó jogszabályi keretek között – tőle erre tekintettel visszakövetelheti.
 1. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021. 01. hónap 23. napjának 17:00 órájától 2021. 02. hónap 13. napjának 24:00 órájáig tart (továbbiakban és a fentiekben: „Nyereményjáték időtartama”).
 1. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték kezdetekor Szervező Facebook-oldalán bejegyzést helyez el, amelyben jelen Szabályzat közzétételi helyét is megjelenítve felhívja a figyelmet a Nyereményjáték indulására (lásd: Nyereményjáték időtartama), továbbá az alábbiak szerinti videót teszi közzé.
A Nyereményjáték célja, hogy a videóhoz kötödő feladatot a Játékos az alábbiak szerint végrehajtsa, és az így kapott Megfejtést az alábbiaknak megfelelően Szervező tudomására hozza, a Sorsoláson történő részvételi jogosultság megszerzése érdekében, amely Sorsolás eredményétől függően Játékos jogosulttá válhat a Nyeremény átvételére, mint Nyertes.
A Nyereményjáték időtartamának kezdő időpontjától annak befejezéséig a Játékosok a fenti bejegyzés alá hozzászólásban helyezhetik el Megfejtésüket, a következők szerint:
 • a bejegyzésben található, automatikusan futó videót, amelyen a Szervező által egymástól egyenlő távolságra elhelyezett, négy darab logó („Stern pinball”; „Roberto sport”; „Tournamaxx”; illetve „Flippermúzeum”) vízszintes síkban folyamatosan mozog, a Játékos kattintással megállítja;
 
 • a kattintással állóképpé merevített videóról képernyőképet (screenshotot) készít a Játékos által használt eszköz screenshot funkciója segítségével, az így készült képet eszközére lementi;
 
 • amennyiben az így elkészített képernyőképen a fentiek szerinti logó képe a fenti videóban állóképszerűen elhelyezett, a „Stern pinball” megjelölésű logó körvonalával egyező körvonal (kontúr) vonalai közé maradéktalanul beleillik, a válasz elfogadhatónak minősül;
 
 • az elfogadhatónak minősülő képernyőképet hozzászólásban a fenti bejegyzés alá a Játékos elhelyezi, egyúttal a bejegyzésen „like-ot” helyez el („kedveli” azt) (továbbiakban és a fentiekben a fenti magatartás együtt: „Megfejtés”).
Egy Játékos egy Megfejtést helyezhet el.
A Megfejtés, illetve adott esetben egyéb hozzászólás, megosztás, reakció stb. tartalmáért a felelősség teljes egészében a Játékost terheli.
Tekintettel arra, hogy a Nyereményjáték nyilvánosan kerül meghirdetésre, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden egyéb, nem Játékosoktól érkező hozzászólást (beleértve a képeket is), megosztást, reakciót stb. azonnali hatállyal töröljön.
Szervező kijelenti továbbá, hogy a logók felhasználására jogosultsággal bír.

Szervező rögzíti, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt és a Sorsolás során akár a Szervező, akár a Játékos oldalán esetlegesen fellépő, bármilyen, technológiai jellegű, Szervező ellenőrzési körén kívül eső körülmény (például: áramszünet, szerverleállás, internet-szolgáltatásban bekövetkező hiba vagy szünet, a Játékos által használt eszköz, vagy a központi szerverek elégtelen teljesítménye, a Nyereményjátékban bekövetkező program – illetve rendszerhiba, a Facebook-ot, vagy más szolgáltatót ért külső támadás stb.) tekintetében felelősség nem terheli azzal, hogy Szervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 1. A Nyeremény sorsolása
Szervező a Megfejtést jelen Szabályzat szerint elhelyező, ki nem zárt  Játékosok elfogadható választ tartalmazó hozzászólásait alapul véve, azok közül, az alábbiak szerinti sorsolással választja ki a Nyereményjáték nyertesét (továbbiakban: „Sorsolás”).
A Sorsolást Szervező a Nyereményjáték időtartamának végét követő munkanap 14:00 (tizennégy) óráig bonyolítja le, és teszi közzé annak eredményét – a Nyereményjáték indulását meghirdető Facebook bejegyzéssel azonos láthatósággal és hozzáférhetősséggel bíró Facebook bejegyzésében. A bejegyzésben megjelöli legalább a Nyertes nevét és a Nyereményt.
Szervező a Sorsolást a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon megtalálható és megismerhető „Facebook Nyertes” elnevezésű, szabadon használható alkalmazás útján bonyolítja le. A Nyereményjáték nyertese a fenti alkalmazás által véletlenszerűen kiválasztott, a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően Megfejtést elhelyezett Játékos (továbbiakban és a fentiekben: „Nyertes”). Pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.
Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Sorsolás során közjegyző jelenléte nem szükséges, a Szervező a Sorsolás menetéről a fenti alkalmazás vonatkozó képernyőképeit is tartalmazó jegyzőkönyvet (továbbiakban: „Sorsolási jegyzőkönyv”) vesz fel, amelyet két tanú aláírásával hitelesít. A Sorsolás ilyen módon történő lefolytatását Játékos jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, Szervező a fenti alkalmazás esetleges hibáiért, visszásságaiért, illetve egyebekben működéséért felelősséget nem vállal.
 1. A Nyertes azonosítása és értesítése
A Nyertest Szervező elsődlegesen Facebook profilja alapján azonosítja. A jelen Szabályzat 6. pontja szerinti, a Nyertes nevét és a Nyereményt is tartalmazó Facebook bejegyzés elhelyezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) órán belül a Nyertes részére Szervező Facebook üzenetet küld, amelyben tájékoztatja legalább a Nyertesként történt kiválasztásáról, az Átadás-átvétel menetéről.
Amennyiben a Nyertes a Facebook üzenet Szervező általi elküldésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a Facebook üzenetre nem válaszol, illetve Szervezővel egyéb elérhetőségein keresztül sem veszi fel a kapcsolatot, Szervező – amennyiben a Nyertes Facebook-profilja alapján történt azonosítását követően a Nyertes e-mail címe rendelkezésére áll – e-mailben is értesíti a Nyertest (továbbiakban a fentiek együtt: „Kapcsolatfelvétel”).
Amennyiben legkésőbb a fenti e-mail elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül a Nyertes nem válaszol, illetve Szervezővel egyéb elérhetőségein keresztül sem veszi fel a kapcsolatot, a Kapcsolatfelvételt Szervező meghiúsultnak tekinti.
Amennyiben a Kapcsolatfelvétel meghiúsul, Nyertes a Nyereménytől elesik, annak átvételére a továbbiakban nem lesz jogosult.
Szervező a Nyertes részére a Nyeremény átvételére póthatáridőt nem biztosít. Amennyiben a Kapcsolatfelvételt Nyertes elmulasztja, Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb, ebből fakadó igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét Szervező kifejezetten kizárja.
A Kapcsolatfelvétel során a Nyertesnek az alábbi, az Átadás-átvélhez és az esetleges további kapcsolattartáshoz szükséges adatait kell – a Szabályzat adatvédelemre irányuló rendelkezéseivel összhangban – megadnia:
 • teljes nevét;
 • születési helyét és idejét;
 • e-mail címét;
 • lakcímét;
 • telefonszámát.
Mind a Nyertes, mind Szervező kötelezettsége, hogy a Kapcsolatfelvétel során együttműködően, az Átadás-átvétel megszervezésének, lebonyolításának érdekében járjanak el; amennyiben a Kapcsolatfelvétel a Nyertes cselekménye vagy mulasztása okán hiúsul meg, az ezzel kapcsolatosan felmerülő következmények és felelősség kizárólag a Nyertest terhelik.
 
 1. A Nyeremény, a Nyeremény átvételére való jogosultság igazolása és a Nyeremény átadása-átvétele
Szervező a Sorsolás során, jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kisorsolt Nyertesnek a következő nyereménytárgyakat adja át (továbbiakban és a fentiekben: „Nyeremény”, vagy „Nyeremények”): 
 • 2 (kettő) darab a Flippermúzeumba szóló napijegy (továbbiakban: „Napijegyek”);
 • 2 (kettő) darab Flippermúzeum póló (továbbiakban: „Pólók”).
A Napijegyek értékéről és egyéb tulajdonságairól, a hozzájuk kapcsolódó jogosultságokról az alábbi helyen lehetséges tájékozódni: https://flippermuzeum.hu/termek/flippermuzeum-napijegy/
A Pólók értékéről és egyéb tulajdonságairól a következő helyen lehetséges tájékozódni: https://flippermuzeum.hu/polodrol-felismernek/
A Nyeremények biztosítása érdekében a Szervező a Flippermúzeummal, mint harmadik féllel (további információk: www.flippermúzeum.hu ; továbbiakban és a fentiekben: „Közreműködő”) működik együtt, a Nyereményeket Közreműködő biztosítja.
Szervező kifejezetten tájékoztatja a Játékosokat és a Nyertest, hogy a Nyeremények felhasználása (különösen a Flippermúzeumba történő belépés, beléptetés) során a Közreműködő által meghatározott egyéb feltételeknek is szükséges lehet megfelelni, amelyek Közreműködő honlapján megtekinthetők (https://flippermuzeum.hu/hazirend/ ), de amelyekről Nyertes köteles tájékozódni és a tájékozódás elmaradásért, illetve a Közreműködő (beléptetésre vonatkozó) feltételeinek nemteljesítésért és ezért a Nyeremény felhasználásának meghiúsulásáért Szervezőt nem terheli felelősség.

A Nyeremény átvételére Nyertes a következő feltételek teljesítése, teljesülése esetén jogosult:
 • 18 éves elmúlt;
 • cselekvőképes, cselekvőképességét a Ptk., vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza;
 •  a Szervezővel egyeztetett helyen és időpontban a Nyeremény átadása-átvétele céljából személyesen megjelenik;
 • a Nyereményjátékból nem került kizárásra;
 • lehetővé teszi Szervező számára, hogy személyazonosságáról az Átadás-átvétel során jelen Szabályzat szerint meggyőződjön.
A Nyeremény nem kerül postázásra, annak átvételére kizárólag a következők szerint van lehetőség (továbbiakban és a fentiekben: „Átadás-átvétel”):
 • Nyertes a Kapcsolatfelvétel során a Szervezővel egyeztetett helyszínen és időpontban, személyesen megjelenik, és a Szervezőnek (a helyszínen megjelenő képviselőjének, megbízottjának) – személyazonossága igazolása érdekében – felmutatja személyazonosító igazolványát, vagy érvényes útlevelét, vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét;
 
 • ezt követően a Nyertes két tanú aláírásával is ellátott okiratot ír alá az Átadás-átvétel megtörténtéről, amelyen feltüntetésre kerül legalább a Nyereményjátékra és a Szabályzatra való hivatkozás, a Nyertes neve és adatai, az átvett Nyeremény megjelölése, arra vonatkozó utalás, hogy a Nyeremény teljes körűen átadásra és átvételre került, az aznapi dátum és a helyszín (továbbiakban: „Átvételi nyilatkozat”);
 
 • az Átvételi nyilatkozatban kerül rögzítésre Nyertesnek a jelen Szabályzat szerinti fényképfelvételek elkészültéhez történő hozzájárulása, illetve adott esetben hozzájárulás megtagadása is.
Az Átadás-átvétel során a Szervező fényképfelvételeket készíthet, amelyhez – és képmása, illetve neve jelen Szabályzat szerinti felhasználásához – Nyertes külön, kifejezett, írásos hozzájárálásut kéri. Az így elkészített, Nyertes képmását tartalmazó fényképfelvételek, továbbá Nyertes nevének felhasználásával a vonatkozó jogszabályoknak mindenkor megfelelően Szervező marketing, reklám, és promóciós tevékenységet folytathat, bármely médiafelületen, legfeljebb a Szabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott ideig.

A fenti – a fényképfelvételek elkészítéséhez és nevének marketingcélú felhasználásához kapcsolódó – hozzájárulás megtagadása vagy megadása a Nyeremény átadását nem érinti, annak nem feltétele.
Nyertes a Nyereményt egészében is, illetve egyenként is visszautasíthatja, az átvételt megtagadhatja, erre irányuló, a Szervezőnek címzett nyilatkozatát azonban köteles írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban megtenni.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható olyan körülmény bekövetkezése esetén, amely a jelen Szabályzat szerinti Nyeremény átadását bármely okból meghiúsítja, a Nyeremény helyett annak értékével azonos értékű, egyéb nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek, kivéve, ha a fenti ok Nyertesnek felróható, amely esetben Nyertes a Nyereménytől elesik.

Szervező kifejezetten kiemeli, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság, termékszavatosság, vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, termékszavatossági, illetve jótállási vagy más, a Nyereményt érintő, hibás teljesítés esetére szóló jogait, kifogásait a Közreműködőnél érvényesítheti.
Szervező a Nyeremény átvételével, felhasználásával kapcsolatban esetlegesen keletkező költségek (különösen: útiköltség) vonatkozásában rögzíti, hogy azok kizárólag a Nyertest terhelik azzal, hogy a Nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.
A Nyeremény pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható, továbbá átvételére meghatalmazás (megbízás) nem adható.
 1. A Nyereményjáték megszüntetése, szüneteltetése, a Szabályzat visszavonása és módosítása
Szervező a Nyereményjátékot, illetve ezzel együtt jelen Szabályzatot bármikor, külön indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy feltételeit egyoldalúan, jelen Szabályzat visszavonásával, módosításával megváltoztathatja.
Amennyiben jelen Szabályzat módosul, Szervező a módosított Szabályzatot a Facebook oldalán, az eredeti Szabályzattal megegyező láthatósággal és megismerhetőséggel közzéteszi, illetve amennyiben a Nyereményjáték (Szabályzat) megszüntetésre (visszavonásra) kerül, erre vonatkozóan Facebook bejegyzést tesz közzé, tájékoztatás céljából.
 1. Adatvédelem
A Nyereményjáték vonatkozásában a Szervező adatkezelőnek minősül, és elsődlegesen tájékoztatja a Játékosokat, hogy saját adatvédelmi nyilatkozata a Nyereményjáték tekintetében is irányadó, és a következő helyen elérhető és megtekinthető: https://www.tournamaxx.hu/Adatvedelem.html (továbbiakban: „Adatkezelési nyilatkozat”).
Az Adatkezelési nyilatkozattal összhangban, azt kiegészítve, kifejezetten a Nyereményjáték során kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan az alábbi többlettájékoztatást adja. Amennyiben az Adatkezelési nyilatkozat és a jelen többlettájékoztatás között esetlegesen eltérés jelentkezik, az egymásnak ellentmondó feltételek vonatkozóan a Nyereményjáték tekintetében jelen többlettájékoztatás rendelkezései az irányadók.
Az Adatkezelési nyilatkozat irányadó különösen a Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeikre.

Adatkezelő elérhetőségei:
TOURNAMAXX Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 3.
E-mail: info@tournamaxx.hu
Telefon: +36 30 348 7348

Szervező rögzíti, hogy a Nyereményjáték tekintetében a Játékosok alábbi adatait a következők szerint, az itt megjelölt célokból, az itt megjelölt jogalappal, az itt megjelölt ideig kezeli. A személyes adat szolgáltatása szerződés (a Szabályzat elfogadásával létrejövő kötelem) létrejöttének előfeltétele, a Játékos köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása a jelen Szabályzatban foglalt következményekkel járhat.

Jelen Szabályzat 3. pontja szerinti hozzájárulását a Játékos bármikor, a 3. pont szerint visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokból profilalkotás nem történik, a Játékos az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározottak szerint kérelmezheti Szervezőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

A Nyereményjáték szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan kezelt adatok:
Kezelt adatok köre: a Játékos nyilvánosan hozzáférhető Facebook-profilja és az azon elhelyezett, nyilvános adatok; a Játékos nyilvános Facebook ID-je (azonosítója);
Adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása, Kapcsolatfelvétel;
Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve Nyereményjátékkal kapcsolatos kötelem létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai).
Adatkezelés ideje: a Nyereményjáték és a Sorsolás időtartama alatt, kivéve, amennyiben további esetleges jogvitára kerül sor, ebben az esetben a jogvita jogerős lezárásáig;
A Sorsolás során alkalmazott, jelen Szabályzat szerinti program adatvédelmi tájékoztatója itt elérhető: https://socialwinner.besocial.hu/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf
A program a Sorsoláshoz szükséges felhasználói adatokat a Facebook alkalmazásából lekérdezi, azokat az alkalmazás felületén ideiglenesen megjeleníti, de ezeket az adatokat semmilyen formában nem tárolja.
 
A Nyertessel kapcsolatosan kezelt adatok:
Kezelt adatok köre: a Nyertes teljes neve; e-mail címe; lakcíme; születési helye és ideje; telefonszáma, nyilvánosan hozzáférhető Facebook-profilja és az azon elhelyezett, nyilvános adatok; nyilvános Facebook ID-je (azonosítója), továbbá adott esetben a hozzájárulása alapján készített, jelen Szabályzat szerinti fényképfelvétel;
Adatkezelés célja: a Nyeremény átadása-átvétele, Szervező marketingcélú közlései, jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése
Adatkezelés jogalapja: a Nyertes hozzájárulása, továbbá Szervező jogos érdeke
Adatkezelés ideje: a jelen Szabályzat szerinti Átadás-átvétel megtörténtéig, továbbá:
 • a Nyertes Sorsolási jegyzőkönyvben és az Átvételi nyilatkozatban rögzített adatai tekintetében (név; születési hely és idő; lakcím): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig;
 • amennyiben további esetleges jogvitára kerül sor, ebben az esetben a jogvita jogerős lezárásáig,
 • a marketing, reklám, és promóciós célból a Nyertes hozzájárálusával kezelt adatok (képmás, név) tekintetében legfeljebb egy évig.
Adatfeldolgozó:
Szervező az általa a jelen Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok vonatkozásában a Közreműködőt,  mint adatfeldolgozót, kizárólag a Nyertes Átadás-átvételkor történő beazonosításának céljából és az ehhez feltétlenül szükséges adatkörben (a Nyertes neve) veszi igénybe. Adattovábbítást egyébként Szervező nem végez, kivéve, amennyiben arra jogszabály előírása, bíróság, vagy más hatóság kötelező erejű határozata kötelezi.
Adatkezelő rögzíti, hogy meggyőződött arról, hogy az Adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében, azaz megfelelő háttérrel rendelkezik az adatok biztonságos kezelése tekintetében.
Szervező fenntartja magának jogot, hogy a jövőben egy vagy több, illetve más adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és a módosított változatnak megfelelő közzétételével tájékoztatja a Játékosokat.
 1. Vegyes és záró rendelkezések
Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Facebook teljes körűen mentesítésre kerül minden, a Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősség alól, továbbá kijelenti és elismeri, hogy a Facebook a Nyereményjátok nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, a Nyereményjáték a Facebookhoz nem kapcsolódik.
Szervező vállalja továbbá, hogy a Nyereményjáték vonatkozásában, annak promotálása céljából személyes idővonalakat és ismerősi kapcsolatokat nem használ (például „a részvételhez oszd meg az idővonaladon” vagy „esélyeid növeléséhez oszd meg ismerőseid idővonalán”, illetve „a részvételhez jelöld meg az ismerőseidet ebben a bejegyzésben” jellegű felszólítások).

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, és azt követően is, akár folyamatosan, általa tetszés szerint megválasztott időpontokban, jelen Szabályzattal összhangban megalkotott tartalommal Facebook-oldalán bejegyzéseket helyezzen el a Nyereményjátékkal – így különösen: annak népszerűsítésével, illetve lezárultával – kapcsolatosan.
Szervező kijelenti, hogy az általa szervezett jelen Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, így sem nem engedély-, sem nem bejelentésköteles.
Jelen Szabályzatot a Masszi Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány utca 23. I/4.) állította össze, és Szervező az alábbi helyen és dátummal, mint a Nyereményjáték szabályzatát, elfogadta.

Kelt.: Budapest, 2021. január 22.

 

Termék kínálat

Super Chexx 40th Anniversary Hockey

Super Chexx Hockey Pro

Super Kixx Pro

Magic 7 Key

Roll a Ball Set

Skill Shooter

Twin Star Crane

Deadpool

Elvira

Foo Fighters

Godzilla

Guardians of the Galaxy

Iron Maiden

James Bond

Jaws

John Wick

Jurassic Park

Led Zeppelin

Rush

Star Wars

Stranger Things

The Avengers: Infinity Quest

The Mandalorian

Venom

Art Blade Avengers Infinity Quest

Art Blade Godzilla

Art Blade The Mandalorian

Godzilla Premium Playfield Protector

James Bond Pro Playfield Protector

Jurassic Park Shooter Knob

Shaker Motor

Star Wars Art Blade Set

Stern Insider Connected Kit (PRO)

Stern Pop Bumper

UV Light Kit Stranger Things Pro

IDarts

Touch Blue Edition

Super Bike 3

EXPORT LED csocsó asztal

First Pool Black Table

Roby Professional csocsó asztal

Sport Revolution ITSF

Summer Cover csocsó asztal

TRIOTECH Storm

Airhockey Skate

Airhockey Storm 8

TOURNAMAXX

A Tournamaxx Kft. 2008-ban alakult, fő tevékenységünk a szórakoztató játékautomaták bérbeadása, üzemeltetése és értékesítése. Kínálatunkban megtalálhatóak a szabadidős, ügyességi és sportjátékok is, mint például flipper, asztali foci, darts, biliárd, és még sok más. Az általunk forgalmazott gépekhez szerviz- és alkatrészellátást biztosítunk.

KAPCSOLAT

Tournamaxx Kft.

1107 Budapest
Mázsa u. 3.

Tel: +36 1 363 6342
Mobil: +36 30 348 7 348
E-mail: info@burukft.hu

9700 Szombathely
Hajnóczy u. 30.

Tel: +36 94 342 222
Mobil: +36 30 629 3376
E-mail: info@burukft.hu